logo JTM Coolrich

รู้หรือไม่ ระบบระบายอากาศที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สูงได้มากถึง 3 เท่า

ในโรงงานอุตสาหกรรม คือ สถานที่ทำงาน ที่คนจำนวนมาก เคลื่อนที่ เคลื่อนไหว รวมถึง การขับเคลื่อนของเครื่องจักร ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม

การเคลื่อนที่ และ เคลื่อนไหว เหล่านี้ ทำให้ เกิดสภาวะ ฝุ่น ควัน ละออง ความชื้น และ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กระจายใน สิ่งแวดล้อมของโรงงาน ก่อให้เกิด มลสภาวะ ที่ไม่ดีต่อร่างกาย ทำให้ เจ็บป่วยหรือสะสมทำใหเ้กิดโรคได้ง่าย สะสมนานไป ทำให้เคลื่อนที่ได้ช้าลง

การติดตั้งระบบ ระบายอากาศ ที่ดี จาก JMT Cool Rich เราคำนึงถึง ผลสัมฤทธิ์ คือ อากาศที่สะอาด ภายใต้ งบประมาณที่ท่านสามารถรับได้

ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น 1 คือ อากาศสะอาด ทำให้ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน มีความสดชื่น แข็งแรง แจ่มใส ตลอดเวลาในโรงงาน

ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น 2 คือ กำจัดฝุ่น กำจัดความชื้น ทำให้เครื่องจักร เครื่องคอมพิวเตอร์ ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดเวลา Down Time สำหรับการซ่อมบำรุงได้ ยืดอายุการใช้งาน

ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น 3 คือ ลดการใช้พลังงาน ภายในโรงงาน ลดค่าไฟในการปรับอากาศ หรือ ลดอุณหภูมิภายในโรงงาน ทำให้ เย็นสบาย แม้ไม่ได้ใช้ เครื่องปรับอากาศ

อย่ารีรอ ปรับปรุง ระบบระบายอากาศ JTM cool Rich ได้มากกว่า ที่คุณคิด

ผลิตภัณฑ์ของเรา

สาระน่ารู้